investovať, inovovať  a  priniesť  zmenu.

Po čom túžime?

Investovať (formácia, evanjelizácia) do ľudí, tak aby sa stali plnohodnotnými kresťanmi a ľuďmi , ktorí budú  ovplyvňovať ľudí a vecí vo svojom okolí.

Chceme pristupovať k veciam inovatívne (Božie vedenie), t.j máme záujem prekračovať hranice v našom myslení,  modlitbe i v živote.

Týmto chceme priniesť zmenu (ako učeníci) do rôznych miest na Slovensku i do Trnavy.

Ako  to chceme dosiahnúť?

Poskytnutím cieľavedomej formácie formou:

 – evanjelizačných a formačných seminárov (sievers, H20,služobník, učeník- plánujeme manželské večery, Alpha)

 – prednášok  na služobných stretnutiach ale i veľkých chválach

 – zúčastňovaním sa na rôznych konferenciách (Prorocká konferencia 1.apríl, John Eldrege 28.apríl, Big fish 7.maj, 28. máj Noc kostolov, Taška september 2011, Nové víno november 2011)

 – skupinkovým usporiadaním spoločenstva

 – rastom vo svojom obdarovaní prostredníctvom rôznych malých i veľkých služieb v spoločenstve

Naša služba:  

Vedenie otvorených (chvál) stretnutí pre ľudí zvonku

Formácia spoločenstva na služobných stretnutiach        

Vedenie seminárov– Sieversov seminár, H2O- cesta viery, atd.

Služba v malých skupinkách ľudom po sieversovom seminári

Formácia spoločenstva na služobných stretnutiach

Člen  očakáva sa od neho, že bude verný v zučastnovaní sa na spoločenstve i drobnej službe, kt. mu bude zverená, verne sa zúčastňuje na službe a skupinke. 

Vodcovský tím– sú spoluzodpovední za smerovanie spoločenstva a zodpovedajú sa  lídrovi spoločenstva.

Líder– je priamy zodpovedný za spoločenstvo

STRETNUTIA V MESIACI:


1.TYŽDEŇ – chvály v Kat. jednote / pondelok o 18:30
2.TYŽDEŇ – úzke spoločenstvo členov spolča / po bytoch
3.TYŽDEŇ – malé skupinky / po bytoch u animátorov
 

Čo ďalej?

Pokračovať v partnerstve s TT spoločenstvami

Ponúknuť členstvo ľudom z malých skupiniek / animátor predkladá návrh vodcovskému teamu

Začleniť členov spoločenstva do služby / 1.Hudobná diakonia, 2.modlitbová diakonia, 3.Vlajky+pantomíma+tanec, 4.formácia animátorov

Vytvoriť kapelu a pokračovať s chválami v katolíckej jednote / 28.2 prvé stretnutie kapely

Zorganizovať splav nejakej rieky alebo výlet v lete (napr. do Tatier pre celé spoločenstvo v letných mesiacoch)

Ponúknuť formáciu pre animátorov, napr. v animátorskej škole/ plánuje sa urobiť vodcovská školu pre západné Slovensko v Bojničkách

Dorásť do záväznosti v spoločenstve

Otvoriť oblasť služby pre verejnosť- zbieranie odpadkov, zatieranie grafitov, …

V roku 2011 sa formáciou zamerať na charakter


Nájdete nás každý prvý pondelok v mesiaci (okrem letných prázdnin) na otvorených modlitbách chvál. Chvály sa konajú o 18,30 hod. v Katolíckej jednote Slovenska (Kollárova ulica – oproti Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity). Tieto chvály organizujeme spolu s trnavskými spoločenstvami Agape, Kanaán a Pánovi Orli. Všetci ste srdečne pozvaní.

mobil: +421 905 943 996

email: aggeustt@gmail.com